Ngày 28/10, Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM công bố danh sách sinh viên không đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2022-2023. Danh sách gồm 170 sinh viên thuộc các khóa 2021, 2020 và 2019.

ềusinhviênbỏhọcphầntrườngrathôngbáocảnhcá

Nhà trường yêu cầu tất cả sinh viên trong danh sách đã công bố phải phản hồi cho nhà trường về lý do không đăng ký học phần để nhà trường xem xét từng trường hợp cụ thể.

ềusinhviênbỏhọcphầntrườngrathôngbáocảnhcá

Sau ngày 7/11, những sinh viên không phản hồi hoặc không cung cấp những lý do chính đáng sẽ bị xét xử lý thôi học theo quy chế hiện hành.

ềusinhviênbỏhọcphầntrườngrathôngbáocảnhcá
sinh vien bo hoc phan anh 1

Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM công bố danh sách sinh viên không đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2022-2023. Ảnh:Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM.

ềusinhviênbỏhọcphầntrườngrathôngbáocảnhcá

Trước đó, vào ngày 26/10, Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế)thông báo rà soát những sinh viên nghỉ học không lý do. Theo thông tin trường đăng tải trên website, trong học kỳ 1 năm học 2022-2023, 89 sinh viên được nêu tên trong danh sách này.

ềusinhviênbỏhọcphầntrườngrathôngbáocảnhcá

Để xử lý kịp thời những sinh viên nghỉ học không có lý do khi xóa tên trong hệ thống quản lý của trường, ban giám hiệu đề nghị lãnh đạo các khoa chỉ đạo trợ lý công tác sinh viên, cố vấn học tập và ban cán sự các lớp xem xét, phối hợp với phòng công tác sinh viên rà soát lại danh sách trên và phản hồi thông tin sai sót (nếu có) về trường thông qua phòng công tác sinh viên trước ngày 8/11.

ềusinhviênbỏhọcphầntrườngrathôngbáocảnhcá

Sau thời gian trên, nhà trường sẽ lập danh sách quyết định buộc thôi học sinh viên và rút tên khỏi danh sách lớp truyền thống.

ềusinhviênbỏhọcphầntrườngrathôngbáocảnhcá

Bên cạnh thông báo liên quan việc sinh viên bỏ học phần, một số trường đại học tại TP.HCM ra thông báo cảnh cáo học vụ và cảnh cáo buộc thôi học đối với những sinh viên nợ môn hoặc điểm trung bình học tập quá thấp.

ềusinhviênbỏhọcphầntrườngrathôngbáocảnhcá

Cụ thể, vào ngày 27/9, Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCMcông bố danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ (dự kiến) năm học 2021-2022 với hệ đại học và hệ cao đẳng.

ềusinhviênbỏhọcphầntrườngrathôngbáocảnhcá

Nhà trường thông tin 3 trường hợp bị cảnh báo học vụ là: Sinh viên thuộc diện cảnh báo học vụ; sinh viên quá hạn thời hạn tạm dừng học tập; sinh viên hết thời gian đào tạo.

ềusinhviênbỏhọcphầntrườngrathôngbáocảnhcá

Theo danh sách do nhà trường đăng tải, 1.460 sinh viên bậc đại học bị cảnh cáo học vụ lần 1. Khoảng 1.000 em trong số này là sinh viên năm nhất.

ềusinhviênbỏhọcphầntrườngrathôngbáocảnhcá

Số sinh viên bị cảnh cáo học vụ lần 2 là 713 em. Sinh viên năm nhất cũng chiếm tỷ lệ lớn trong danh sách này.

ềusinhviênbỏhọcphầntrườngrathôngbáocảnhcá

1030 là số sinh viên bậc đại học bị cảnh cáo học vụ thôi học. Đặc biệt, danh sách này chỉ có 2 em là sinh viên năm 4, còn lại đều là sinh viên năm 1 của năm học 2021-2022.

ềusinhviênbỏhọcphầntrườngrathôngbáocảnhcá

Tương tự, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCMthông báo danh sách dự kiến cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học học kỳ 1 năm học 2022-2023. Trong đó, 487 sinh viên khóa 2021 bị cảnh báo kết quả học tập, 452 sinh viên khóa 2020 trở về trước bị cảnh báo kết quả học tập học kỳ 2.

ềusinhviênbỏhọcphầntrườngrathôngbáocảnhcá

Các sinh viên trong danh sách do trường công bố đều nợ tín chỉ, một em nợ đến 33 tín chỉ.

ềusinhviênbỏhọcphầntrườngrathôngbáocảnhcá